Artyku? Dodaj artyku?

Jak dzia?aj? linie technologiczne?

14-10-2019, 02:00

Linie technologiczne to najwa?niejsze elementy ka?dego zak?adu produkcyjnego.

Jak dzia?aj? linie technologiczne?

Pasteryzator
Fot.?Aero System Sp. z o.o.

W zale?no?ci od bran?y: chemiczna, spo?ywcza, kosmetyczna czy farmaceutyczna, linie technologiczne s?u?? do przetwarzania sk?adników w gotowe produkty, które trafiaj? na sklepowe pó?ki, a finalnie trafiaj? do naszych domów. Aby produkt móg? powsta? i zawsze mie? te same w?a?ciwo?ci, musi on by? wyprodukowany na linii technologicznej, która zapewnia ca?y czas te same warunki i parametry produkcji. ?eby wyprodukowa? np. jogurt zawsze o takiej samej g?sto?ci, smaku i kolorze, musimy zapewni? powtarzalno?? parametrów w procesie produkcji. Jak w takim razie sprawi? aby linia technologiczna zawsze mia?a wymagane przez nas te same parametry? Z pomoc? przychodzi nam automatyzacja procesów przemys?owych. Automatyka procesu, czuwa nad tym, aby linia technologiczna by?a stale monitorowana i ka?da minimalna nawet odchy?ka od normy, szybko zosta?a skorygowana. Podczas produkcji, na liniach technologicznych mierzone s? takie parametry jak temperatura, ci?nienie, wilgotno??, g?sto??, pH.

Wiemy ju? ?e parametry produkcji s? dok?adnie mierzone, ale co dalej?

Sygna?y pomiarowe z ca?ej linii technologicznych wprowadzone s? do sterowników PLC.

Sterowniki PLC

To nic innego jak przemys?owe komputery, które steruj? lini? technologiczn?. One odpowiadaj? za otwieranie i zamykanie zaworów, kiedy to konieczne, za??czanie i wy??czanie pomp, mieszade? lub ustalaj? pr?dko?? ta?my, na której le?? opakowania do których finalnie trafia produkt. W bran?y spo?ywczej, linie technologiczne wykonane s? ze stali kwasoodpornej, aby utrzyma? wysoki poziom czysto?ci. W bran?y chemicznej ze stali nierdzewnej b?d? specjalnego tworzywa odpornego chemicznie. Zdarzaj? si? równie? wykonania linii technologicznych do pracy w ?rodowiskach agresywnych, wtedy stosuje si? ruroci?gi z takich materia?ów jak tytan czy PVDF.

Jak dzia?aj? linie technologiczne?

Fot.?Aero System Sp. z o.o.

Aby zbudowa? linie technologiczne, nale?y najpierw zaprojektowa? w 3D ca?? hal?, w której odbywa? si? b?dzie produkcja. Nast?pnie nale?y dostarczy? takie elementy linii technologicznych jak zbiorniki, pompy zawory i szafy sterownicze. Kolejnym krokiem jest monta? wszystkich elementów linii produkcyjnej tak, aby po??czy? ca?? lini? technologiczn? w jeden ci?g. Po zakończonym monta?u prac? rozpoczynaj? programi?ci, którzy pisz? program do sterowania lini? produkcyjn?. Teraz nast?puje etap uruchomienia produkcji, zbiorniki s? nape?niane surowcami i program w sterownikach PLC zaczyna dzia?a?, o?ywiaj?c lini? technologiczn?. Rozpoczyna si? produkcja. W ruroci?gach zaczynaj? p?yn?? surowce do mieszalników, a z mieszalników p?yn? ju? gotowe wytworzone produkty do maszyny, która wype?nia mini opakowania. Budow? profesjonalnych linii technologicznych zajmuj? si? wysoko wyspecjalizowane firmy, w czo?ówce tych firm znajduje si? firma AERO SYSTEM z Katowic.

Jak dzia?aj? linie technologiczne?
Fot.?Aero System Sp. z o.o.

Rozmawiamy z Prezesem firmy Panem Gabrielem Zwolińskim.

Panie Prezesie, jakie linie technologiczne budujecie najcz??ciej?

- Specjalizujemy si? w budowie lini technologicznych dla przemys?u chemicznego, spo?ywczego, kosmetycznego oraz ka?dej innej bran?y, która u?ywa w swojej produkcji niebezpiecznych surowców p?ynnych.

Jakie trzeba mie? umiej?tno?ci, aby zbudowa? linie technologiczn??

- Zdecydowanie kreatywno?? i do?wiadczenie w produkji materia?ów niebezpiecznych. Zatrudniamy kreatywnych in?ynierów konstruktorów w bran?y technologicznej oraz programistów do uruchomień naszych linii. Zatrudniamy równie? do?wiadczonych kierowników projektów, aby móc sprawnie prowadzi? nawet kilkana?cie budów jednocze?nie.

Jak d?ugo buduje si? linie produkcyjne?

- Wszystko zale?y od skali inwestycji, któr? realizujemy. Proste linie technologiczne do mieszania surowców, budujemy w ci?gu 2-3 miesi?cy, natomiast budowa ca?ego zak?adu produkcyjnego w ramach generalnego wykonawstwa we wszystkich bran?ach, to okres nawet 2 lat od podpisania umowy do uzyskania prawomocnych decyzji na u?ytkowanie zak?adu.

Jaki Pana zdaniem jest przepis na sukces firmy w dzisiejszych czasach?

- Postawienie na wysok? jako?? i du?ych klientów jest dobrym rozwi?zaniem. Aby zapewni? wysok? jako??, wystarczy zatrudni? najlepszych specjalistów w bran?y i odpowiednio ich zmotywowa?. Coraz cz??ciej jeste?my polecani w nowych zak?adach, jako firma, która z sukcesem zbudowa?a lini? technologiczn? w innym zak?adzie. To najlepsza reklama i motor nap?dowy dalszego rozwoju.

Jak wygl?da zarz?dzanie firm? zajmuj?c? si? innowacyjnymi technologiami?

- Zarz?dzanie firm?, która jednocze?nie prowadzi dzia?alno?? badawczo-rozwojow? oraz buduje innowacyjne i skomplikowane linie technologiczne wcale nie jest ?atwa. Czasem kilka dni szukamy rozwi?zania, kiedy na produkcji co? nie dzia?a zgodnie z za?o?eniami. Jednak trzeba przyzna?, ?e jest bardzo pasjonuj?ca, gdy? ka?da linia, któr? budujemy musi sprosta? innym wymaganiom i zabezpieczy? inny proces, aby mog?a dzia?a? bezpiecznie i niezawodnie.

Dzi?kujemy za rozmow? i ?yczymy dalszych sukcesów.

- Dzi?kuj? bardzo.

Wi?cej informacji dotycz?cych budowy przemys?owych linii technologicznych mo?na znale?? na stronie http://aero-system.pl b?d? bezpo?rednio kontaktuj?c si? z firm? AERO SYSTEM mailowo na biuro@aero-system.pl

Artyku? sponsorowany

?ród?o: Aero System Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Podobne artyku?y

 
智胜彩票 黎城县| 图片| 文水县| 溧水县| 兴安盟| 金川县| 东乌珠穆沁旗| 肇源县| 岳阳市| 泗阳县| 张家界市| 城步| 温州市| 临泉县| 玉林市| 黔江区| 铜梁县| 得荣县| 仲巴县| 成安县| 宁国市| 高雄市| 东兰县| 龙川县| 保康县| 丰城市| 息烽县| 从江县| 拉萨市| 巩义市| 介休市| 黄山市| 格尔木市| 象州县| 乌鲁木齐县| 广水市| 通道| 永寿县| 东丽区| 满洲里市| 通州区|