Artyku? Dodaj artyku?

Czym charakteryzuje si? system Kan Therm Press?

05-11-2019, 10:45

Zbudowanie instalacji wewn?trz budynków wymaga stworzenia przemy?lanego projektu, a tak?e rzetelnego wykonania z u?yciem odpowiednich materia?ów. Ca?o?? instalacji sk?ada si? nie tylko z rur, ale tak?e licznych akcesoriów, takich jak z??czki lub zawory, które s? newralgicznymi elementami ka?dego systemu.

Czym charakteryzuje si? system Kan Therm Press?

?

Nieodpowiedni dobór z??czek albo innych elementów monta?owych mo?e doprowadzi? do sytuacji, w której ca?a instalacja nie osi?gnie odpowiednich parametrów w kontek?cie trwa?o?ci. System Kan Therm Press jest bardzo dobr? alternatyw? dla standardowych rozwi?zań. Wykorzystuje si? go do tworzenia takich instalacji jak:

  • wewn?trzne instalacje wodoci?gowe,
  • instalacje centralnego ogrzewania,
  • instalacje ch?odnicze,
  • instalacje przemys?owe.

Jak wida?, jest to uniwersalny system, który pozwala na budowanie instalacji ró?nego rodzaju. Mo?na go wi?c wykorzystywa? zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach przemys?owych.

Parametry techniczne systemu Kan Therm Press

Instalacje zbudowane na bazie Kan Therm Press z?o?one s? z rur wykonanych z wytrzyma?ego polietylenu. Jest to wyj?tkowo trwa?y materia?, który gwarantuje co najmniej kilkadziesi?t lat niezawodno?ci, a jedyn? mo?liwo?ci? jego uszkodzenia jest mechaniczne zniszczenie. Ponadto w tym systemie wykorzystuje si? dedykowane kszta?tki wykonane z tworzywa PPSU lub mosi??ne. S? one bardzo wytrzyma?e i gwarantuj?, ?e trwa?o?? ca?ej instalacji mo?e wynie?? nawet pi??dziesi?t lat. Jest to spowodowane specyficzn? technik? ??czenia, która polega na zaprasowaniu pier?cienia na rurze osadzonej na kszta?tce. Gwarantuje to odpowiedni? szczelno?? i brak mo?liwo?ci rozszczelnienia nawet po wielu latach. Mnogo?? ró?nych wymiarów rur sprawia, ?e jest to system w pe?ni uniwersalny i mo?na go bardzo ?atwo dopasowa? do potrzeb konkretnej instalacji wodnej. Najmniejsze rury maj? 16 mm ?rednicy zewn?trznej przy 2 mm grubo?ci ?cianki, podczas gdy najwi?ksze posiadaj? 63 mm ?rednicy przy 4,5 mm ?cianki. Odpowiada to kolejno 0.113 l i 2,290 l pojemno?ci wodnej.?

Co zyskuje si? dzi?ki zastosowaniu systemu Kan Therm Press?

Dzi?ki temu systemowi zyskuje si? przede wszystkim bardzo d?ug? gwarancj? niezawodno?ci instalacji szacowanej nawet na kilkadziesi?t lat. Standardowe instalacje nie mog? zapewni? pe?nej szczelno?ci przez a? tak d?ugi czas. Kolejn? zalet? jest to, ?e jest to system uniwersalny, który wykorzystuje si? zarówno do sieci wodoci?gowych, jak i rozprowadzania instalacji C.O. Ponadto materia?, z którego wykonane s? rury, gwarantuje ?e kamień z wody nie b?dzie si? osadza? na ?ciankach wewn?trznych. Du?? zalet? jest tak?e to, ?e materia? jest ca?kowicie oboj?tny chemicznie, co sprawia, ?e ?adne cz?stki nie przenikaj? do wody tak jak w przypadku rur stalowych lub ?eliwnych. Najbardziej praktyczn? zalet? jest za? to, ?e system jest niezwykle ?atwy w monta?u.?

Podobne artyku?y

 
智胜彩票 漾濞| 济南市| 兰溪市| 巴东县| 古蔺县| 清丰县| 浦东新区| 岢岚县| 崇信县| 彭州市| 文安县| 田阳县| 哈尔滨市| 西吉县| 珲春市| 垣曲县| 巫溪县| 江源县| 卫辉市| 泸西县| 于田县| 阳山县| 大渡口区| 江安县| 淳化县| 开江县| 昌邑市| 沾化县| 资讯| 西贡区| 永善县| 梓潼县| 盱眙县| 锡林郭勒盟| 津南区| 名山县| 福海县| 镇赉县| 葫芦岛市| 海门市| 瓦房店市|