Artyku? Dodaj artyku?

Wywiad z Jaros?awem Litwińskim, dyrektorem generalnym spó?ki Victaulic Polska

31-05-2011, 02:00

Metale.org: Pocz?tki odlewni w Drezdenku si?gaj? XIX wieku. Co zmieni?o si? w odlewni od czasu przej?cia jej przez amerykański koncern Victaulic? Dlaczego zdecydowano si? na odlewni? tak w?a?nie zlokalizowan??

Jaros?aw Litwiński: Grupa Victaulic szuka?a odlewni, która mog?aby wspomaga? produkcj? grupy w Europie. W?adze firmy bli?ej przygl?da?y si? dwóm lokalizacjom: W?ochom i Polsce. Po przeprowadzeniu szeregu analiz, wybór pad? na Drezdenko, Victaulic zakupi? odlewni? w 1999 roku. Zadecydowa?y o tym przede wszystkim profil wyposa?enia technicznego oraz zespó? dobrych odlewników, profesjonalistów w swojej bran?y, którzy mogli pochwali? si? szerok? wiedz? i do?wiadczeniem. Ponadto sporym plusem dokonanego wyboru by?o dogodne po?o?enie i warunki ekonomiczne.

Od czasu przej?cia odlewni przez Victaulic nast?pi? znaczny rozwój firmy. Zacz?to inwestowa? w nowe wyposa?enie zak?adu, Zamieniono ?eliwiaki na piece indukcyjne.? Uruchomiono wydzia?y obróbki mechanicznej, monta?u zaworów, produkcji uszczelek, malarni. Zainwestowano w wyposa?enie laboratoriów.

Aktualnie dla grupy rynki Europy ?rodkowej i Wschodniej s? wa?nym elementem rozwoju, do czego znacznie przyczynia si? lokalizacja naszej odlewni.

Metale.org: Kiedy zacz??a si? Pana przygoda z prac? w Victaulic Polska?

Jaros?aw Litwiński: Pracuj? w Victaulic Polska od pocz?tku 2009 roku.

Metale.org: Jaki jest g?ówny profil dzia?alno?ci firmy? Jakie produkty dostarcza Victaulic do swoich odbiorców?

Jaros?aw Litwiński: Victaulic Polska dzia?a w dwóch obszarach.

Jednym z nich jest produkcja produktów b?d?cych cz??ci? systemów po??czeń rurowych. W ich sk?ad wchodz? mi?dzy innymi: kszta?tki, obejmy, uszczelki, zawory motylkowe, zawory przeciwpo?arowe. Drugim obszarem jest produkcja dla klientów zewn?trznych, którym oferujemy odlewy z? ?eliwa sferoidalnego, malowanie, obróbk? maszynow?, cynkowanie lub niklowanie odlewów.

Naszymi g?ównymi odbiorcami s? firmy z bran?y motoryzacyjnej (dla nich robimy korpusy, uk?ady hamulcowe, obudowy, zawieszenia, uchwyty, haki, itd.), maszynowej (tu zajmujemy si? produkcj? korpusów, obudów, rolek, kó? z?batych), kolejowej (np. podk?ady, mocowania, pokrywy), energetycznej (ró?ne mocowania oraz wyposa?enie linii przesy?owych), budownictwa (dla nich produkujemy elementy sieci wodno kanalizacyjnych, piony, kolanka, elementy instalacji przeciwpo?arowych) i wreszcie produkujemy armatur? przemys?ow? i u?ytkow? (przyk?ady: pompy, uchwyty, z??cza, kolanka, trójniki, zawory).

Metale.org: Niektórzy mówi?, ?e odlewnictwo to przemys? przestarza?y – jak to wygl?da na przyk?adzie Victaulic Polska?

Jaros?aw Litwiński: Odlewnictwo jest jedn? z najstarszych technologii, jednak w ?adnym wypadku nie jest przestarza?e. To prawda, ?e g?ówne elementy procesu nie zmieni?y si? od tysi?cleci, a metal wci?? nale?y stopi? i wla? do formy.

Jednak odlewnictwo to bardzo nowoczesny przemys? wykorzystuj?cy najnowsze rozwi?zania techniczne i technologiczne, pocz?wszy od budowy maszyn, automatyk?, materia?oznawstwo techniki laboratoryjne, a na technikach wspomagania komputerowego kończ?c.

Prowadzone przez nas inwestycje powoduj?, ?e odlewnia w Drezdenku b?dzie jedn? z nowocze?niejszych odlewni, a jako?? produktów i us?ug oferowanych klientom jest na najwy?szym poziomie.

Metale.org: Czy odlewnia w stosunku do ubieg?ego roku odnotowa?a wzrost sprzeda?y produktów czy raczej spadek? Jak prognozuje Pan sytuacj? na rynku w tym roku – czy b?dzie to dobry rok dla bran?y odlewniczej czy raczej trudny?

Jaros?aw Litwiński: Wyniki pierwszego kwarta?u s? zgodne z zak?adanych bud?etem.

W pierwszym kwartale wymienili?my jedn? lini? Disa, uruchomili?my stacj? przerobu mas, jak równie? pod??czyli?my nowy system odpylania. Pomimo ogromu dzia?ań zak?ócaj?cych funkcjonowanie firmy, byli?my w stanie zgodnie z zamówieniami dostarcza? produkty naszym klientom. Drugi kwarta? wykorzystamy na przygotowanie si? do wymiany drugiej linii Disa, która planowana jest na miesi?ce: lipiec i sierpień. Dotychczasowe wyniki wskazuj?, ?e drugi kwarta? b?dzie na pewno lepszy od pierwszego.

Metale.org: W ubieg?ym roku pozyskali?cie 24 mln z? z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym roku zwi?kszyli?cie inwestycj? o dodatkowe 10 mln i sierpień 2011 zamkniecie sum? 50 mln z?.. Co uda?o si? ju? zrobi?? Kiedy planowane jest zakończenie prac?

Jaros?aw Litwiński: Dzi?ki otrzymanym funduszom oraz wypracowanym w?asnym ?rodkom w 2010 roku rozpocz?li?my najwi?ksz? w historii spó?ki inwestycj?. W zakresie inwestycji zawieraj? si? budowa nowej Stacji Przerobu Mas, nowego systemu odpylania zak?adu i budowa systemu wentylacyjnego, a tak?e zakup dwóch linii automatycznego formowania, dwóch instalacji automatycznego zalewania oraz zakup zespo?u urz?dzeń do czyszczenia odlewów, tj. b?bnów wybijaj?co-czyszcz?cych. Prace zamierzamy ukończy? w sierpniu tego roku. Pó?niej w dalszym ci?gu zamierzamy inwestowa? w odlewni?, cho? b?d? to ju? znacznie mniejsze sumy.

Metale.org: Czy dzi?ki inwestycji stworzone zosta?y nowe miejsca pracy?

Jaros?aw Litwiński: Odlewnia w Drezdenku zatrudnia aktualnie oko?o 400 osób. Zosta? powo?any nowy, wspomniany wcze?niej, dzia? Badań Inwestycji i Rozwoju. Poza tym nie zatrudnili?my nowych osób, poniewa? wydajno?? na jednego pracownika znacznie wzros?a. Przewidujemy, ?e w przeci?gu nast?pnych 2 lat uruchomimy na sta?e 3 zmian?, co spowoduje wzrost zatrudnienia.

Metale.org: Victaulic Polska chce by? najnowocze?niejsz? i najbardziej ekologiczn? odlewni? ?eliwa sferoidalnego w Europie ?rodkowo-Wschodniej. Co Państwo robi?, by rzeczywi?cie tak si? sta?o?

Jaros?aw Litwiński: Przede wszystkim zainwestowali?my w modernizacj? infrastruktury, zakupili?my najnowocze?niejszy sprz?t do produkcji odlewów, jeste?my w stanie wytworzy? znacz?co ulepszone odlewy minimalizuj?c przy tym braki i przestoje techniczne. Inwestycja przek?ada si? na zwi?kszenie produkcji, poszerzenie oferty naszej odlewni, automatyzacj? procesu produkcyjnego, popraw? jako?ci pracy i zwi?kszenie bezpieczeństwa pracowników produkcyjnych.

Odlewnia znajduje si? w samym centrum Puszczy Noteckiej, dlatego niezmiernie wa?ne jest dla nas ?rodowisko naturalne. Staramy si? wyeliminowa? wp?yw dzia?alno?ci zak?adu na otaczaj?cy nas kompleks le?ny, rezerwaty, jeziora z czyst? wod?. ?eliwiaki zast?pili?my trzema nowoczesnymi piecami elektrycznymi, piecami indukcyjnymi, dzi?ki czemu ca?kowicie wyeliminowali?my produkcj? dwutlenku w?gla.

Ograniczyli?my równie? emisj? ha?asu (st?d d?wi?koch?onne ekrany wokó? zak?adu), zastosowali?my filtry do zmniejszenia zapylenia powstaj?cego podczas wyrobu mas i kruszenia form, cz??ciowo wykorzystujemy odpady do powtórnego przerobu mas, a tak?e chronimy wody poprzez odprowadzenie ?cieków do oczyszczalni. Wymieniamy urz?dzenia i maszyny produkcyjne, zwi?kszamy jako?? wyrobów. Dbamy te? o zwi?kszanie ?wiadomo?ci ekologicznej w?ród naszych pracowników.

Podobne artyku?y

 
智胜彩票 九龙县| 靖远县| 宁陕县| 鹤壁市| 揭阳市| 麟游县| 启东市| 虞城县| 喀喇沁旗| 玛多县| 防城港市| 西林县| 西宁市| 宣恩县| 上高县| 安溪县| 辛集市| 嵩明县| 永昌县| 奈曼旗| 丰都县| 湖州市| 赣榆县| 登封市| 玛曲县| 逊克县| 淅川县| 诏安县| 阿克苏市| 沁源县| 宁强县| 措美县| 恩施市| 西贡区| 鱼台县| 鱼台县| 阿坝| 兴安盟| 鄂尔多斯市| 资中县| 梁平县|