Artyku? Dodaj artyku?

Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

16-09-2016, 02:00

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne modu?y do projektowania form wtryskowych i t?oczników. Umo?liwia równie? programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy t?oczników z wykorzystaniem modu?ów do frezowania i wycinania drutowego.

W odniesieniu do konstrukcji form, u?ytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalaj?ca na analiz? wszystkich faz procesu. Pocz?wszy od wype?nienia, przez docisk a? do fazy odkszta?ceń. Analiza termalna oszacuje wp?yw uk?adów wtrysku i ch?odzenia na rozk?ad temperatury. Technolog mo?e przeanalizowa? równie? bardziej zaawansowane procesy – wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materia?ów termoutwardzalnych. Konstrukcj? t?oczników wspomagaj? dost?pne funkcjonalno?ci do symulacji przet?oczenia wraz z równoleg?ym wy?wietlaniem rozk?adu grubo?ci na kszta?towanej powierzchni. W przestrzeni roboczej znajduje si? model p?yty stemplowej z zaprogramowanymi ?cie?kami wycinania drutowego.

VISI - Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

Edycja geometrii umo?liwia zmian? punktów technologicznych: podej?cia, rozpocz?cia wycinania, zakończenia wycinania i wycofania.

visi - Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

Maj?c wygenerowane ?cie?ki wycinania drutowego, mo?na przeprowadzi? dynamiczn? symulacj? kinematyczn? uwzgl?dniaj?c? model obrabiany, pó?fabrykat oraz uchwyt. Symulacja pozwala na graficzn? wizualizacj? usuwania odpadu, wykrywanie skrzy?owań drutu czy ewentualnych kolizji. Je?eli symulacja kinematyczna nie wy?wietla ?adnej kolizji, końcowym etapem jest wygenerowanie kodu NC.

Podobne artyku?y

 
智胜彩票 黑水县| 北辰区| 安西县| 万荣县| 岳池县| 隆化县| 喀喇| 杭锦后旗| 于都县| 衡南县| 临沂市| 贵定县| 嵊泗县| 陆良县| 遂平县| 太仆寺旗| 苍南县| 玉林市| 南丹县| 田东县| 靖州| 沂南县| 大连市| 烟台市| 运城市| 金塔县| 深州市| 商河县| 会东县| 玉田县| 榆社县| 巩留县| 甘孜| 梁河县| 塔城市| 平远县| 方山县| 冷水江市| 南陵县| 乌拉特前旗| 昌邑市|