Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor. Reduktor jedno i dwustopniowy

Zamów publikacj?

Autor: Pawe? P?uciennik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 320
Data wydania: 2017-02-03
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119123-8


Wersja papierowa: 59,00 PLN

Data wydania:

03-02-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów uczelni technicznych przyst?puj?cych do projektowania i obliczeń reduktorów. Dzi?ki niej bez trudu opracuj? projekt przek?adni z?batej na studiach in?ynierskich oraz fragmentu uk?adu nap?dowego na studiach drugiego stopnia. Zawarte w ksi??ce przyk?ady dotycz? projektowania i obliczeń rzeczywistych, najcz??ciej wyst?puj?cych w budowie maszyn, elementów przek?adni.

Ksi??ka jest kontynuacj? serii publikacji Autora u?atwiaj?cych wykonanie obliczeń projektowych przy u?yciu programu Autodesk Inventor. Jest swoistym przewodnikiem po funkcjach programu pomocnych przy projektowaniu skomplikowanych cz??ci maszyn i ich mechanizmów. Szczególn? uwag? zwrócono na zasady obliczania reduktora jedno i dwustopniowego z przek?adni? z?bat? o z?bach sko?nych.

Sprawd?, jak poprawnie przeprowadzi? analiz? wymiarow? wa?ów reduktorów. Poznaj zasady doboru ?rednic końcowych czopów wa?ów. Zobacz, jak prawid?owo skonstruowa? korpus reduktora.

Spis tre?ci:

Wst?p

Cel opracowania

Podstawowe informacje o programie

Formaty plików u?ywane przez program

Skróty klawiszowe

1. Przek?adnie z?bate

1.1. Historia i rozwój

1.2. Zwi?z?a definicja przek?adni mechanicznej

1.3. Zwi?z?a definicja przek?adni z?batych oraz ich zastosowanie

1.4. Podzia? przek?adni z?batych

1.5. Zalety i wady przek?adni z?batych

1.6. Rozwi?zania konstrukcyjne oraz praktyczne zastosowanie przek?adni z?batych

2. Projektowanie i obliczenia przek?adni reduktora jednostopniowego

2.1. Wst?p

2.2. Wybór liczby stopni redukcji i ich prze?o?eń

2.3. Dane wej?ciowe do obliczeń

2.4. Obliczenia przek?adni z?batej o z?bach sko?nych

2.5. Zmniejszenie wagi ko?a z?batego nr 2

3. Projektowanie i obliczenia wa?ów, ?o?ysk i wpustów reduktora jednostopniowego

3.1. Definicje i klasyfikacje wa?ów maszynowych

3.2. Ogólne zasady konstruowania wa?ów

3.3. Zagadnienie sztywno?ci

3.4. Materia?y stosowane na wa?y maszynowe

3.5. Wspó?czynniki bezpieczeństwa

3.6. Kszta?towanie geometryczne wa?ów

3.7. Kszta?towanie czopów wa?ów

3.8. Projektowanie i obliczenia wa?u nr 1 reduktora jednostopniowego

3.9. Projektowanie tulei dystansowej wa?u nr 1 reduktora jednostopniowego

3.10. Osadzenie przek?adni z?batej i tulei dystansowej na wale nr 1

3.11. Projektowanie i obliczenia wa?u nr 2 reduktora jednostopniowego

3.12. Projektowanie tulei dystansowej wa?u nr 2 reduktora jednostopniowego

3.13. Osadzenie przek?adni z?batej i tulei dystansowej na wale nr 2

3.14. Charakterystyka ?o?ysk tocznych

3.15. Ustalenie osiowe ?o?ysk tocznych

3.16. Obliczenia i dobór ?o?ysk reduktora jednostopniowego

3.17. Zabezpieczenie pier?cieni wewn?trznych ?o?ysk przed przesuwem osiowym

3.18. Projektowanie i obliczenia po??czeń wpustowych reduktora jednostopniowego

3.19. Wst?pne ustalenie wewn?trznych wymiarów gabarytowych korpusu

4. Projektowanie i obliczenia przek?adni reduktora dwustopniowego

4.1. Wst?p

4.2. Dane wej?ciowe do obliczeń

4.3. Obliczenia pierwszego stopnia przek?adni z?batej o z?bach sko?nych

4.4. Obni?enie wagi ko?a z?batego nr 2 pierwszego stopnia przek?adni

4.5. Obliczenia drugiego stopnia przek?adni z?batej o z?bach sko?nych

4.6. Obni?enie wagi ko?a z?batego nr 2 drugiego stopnia przek?adni

5. Projektowanie i obliczenia wa?ów, ?o?ysk i wpustów reduktora dwustopniowego

5.1. Projektowanie i obliczenia wa?u nr 1 reduktora dwustopniowego

5.2. Projektowanie tulei dystansowej wa?u nr 1 reduktora dwustopniowego

5.3. Osadzenie przek?adni z?batej i tulei dystansowej na wale nr 1

5.4. Projektowanie i obliczenia wa?u nr 2 reduktora dwustopniowego

5.5. Projektowanie tulei dystansowej wa?u nr 2 reduktora dwustopniowego

5.6. Osadzenie przek?adni z?batej drugiego stopnia i tulei dystansowych nr 1 i 2 na wale nr 2

5.7. Projektowanie i obliczenia wa?u nr 3 reduktora dwustopniowego

5.8. Projektowanie tulei dystansowej wa?u nr 3 reduktora dwustopniowego

5.9. Osadzenie wa?u nr 3 oraz tulei dystansowej projektowanego reduktora dwustopniowego

5.10. Obliczenia i dobór ?o?ysk reduktora dwustopniowego

5.11. Zabezpieczenie pier?cieni wewn?trznych ?o?ysk przed przesuwem osiowym

5.12. Projektowanie i obliczenia po??czeń wpustowych reduktora dwustopniowego

5.13. Wst?pne ustalenie wewn?trznych wymiarów gabarytowych korpusu

6. Przyk?ady zapisu konstrukcji reduktora jednostopniowego i dwustopniowego

6.1. Rysunek izometryczny 3D reduktora jednostopniowego

6.2. Rysunki izometryczne 3D reduktora dwustopniowego

Bibliografia

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
智胜彩票 固阳县| 光山县| 漠河县| 镇远县| 西昌市| 双鸭山市| 邻水| 安康市| 中宁县| 子长县| 璧山县| 金湖县| 安福县| 江安县| 林州市| 林周县| 拜城县| 天镇县| 武川县| 保山市| 安福县| 大新县| 蛟河市| 宣化县| 凌云县| 乐至县| 蒙阴县| 淮南市| 富顺县| 崇文区| 微博| 巴马| 黄骅市| 汽车| 周至县| 怀仁县| 裕民县| 玉门市| 土默特右旗| 上蔡县| 繁峙县|