Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

?wiat Obrabiarek i Narz?dzi 11-12/2019

Zamów publikacj?

Autor: MARCOSTA Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek
Wydawnictwo: MARCOSTA Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek
Data wydania: 2019-12-13
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 2353-5555


Wersja papierowa: 70,00 PLN

Data wydania:

13-12-2019

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie

?

Uwaga:?Podana cena dotyczy prenumeraty rocznej.

G?ównym celem czasopisma jest prezentowanie aktualnych dokonań w bran?y obróbki metali oraz w dziedzinach pokrewnych. Pismo ukazuje si? w nak?adzie 2 tysi?cy egzemplarzy i jest wysy?ane do klientów z ca?ej Polski oraz dostarczane do zak?adów, uczelni technicznych, firm handlowych, hurtowni, sklepów. Kolportowane jest tak?e podczas najwi?kszych imprez targowych. Nak?ad jest wówczas zwi?kszany do 3 tys. egz. Formu?a czasopisma ?otwartego” zak?ada pozyskiwanie czytelników tak?e spoza docelowego kr?gu odbiorców. Wykorzystywane s? takie formy dziennikarskiej wypowiedzi, jak artyku? publicystyczny, reporta?, felieton, fotoreporta?. Czasopismo zamieszcza reklamy i og?oszenia modu?owe oraz og?oszenia drobne.

Tematy poruszane na ?amach czasopisma wynikaj? z bie??cych dziennikarskich kontaktów i obserwacji oraz spraw zg?aszanych przez czytelników. Redakcja przyk?ada uwag? do przedstawiania indywidualnych i zespo?owych osi?gni?? i dokonań w zawodzie oraz nowo?ci technicznych z bran?y. Utrzymywana jest wspó?praca z najwa?niejszymi o?rodkami nauki i techniki oraz z czo?owymi naukowcami. Poruszane s? zagadnienia spo?eczne, jak zatrudnienie, bezrobocie, o?wiata i wychowanie, maj?ce wp?yw na pozycj? bran?y na mapie gospodarczej kraju i ?wiata.

W numerze 11-12/2019:

 1. FANUC z my?l? o potrzebach producentów
 2. URDIAMANT: FLUTE SPEED
 3. TOOLEX – niezawodne narz?dzie w biznesie?
 4. Produkcja addytywna w praktyce?
 5. DMG MORI: ?wiatowa premiera: LASERTEC 125 3D hybrid
 6. Sandvik i Renishaw: nowe materia?y do wytwarzania przyrostowego?
 7. Wire Arc Additive Manufacturing: ekonomiczny druk 3D do metalu?
 8. HP i R?sler podpisuj? umow? o wspó?pracy
 9. ormowanie wtryskowe za pomoc? drukowanych narz?dzi
 10. Druk 3D w teorii i praktyce - 4 edycja Forum Druku 3D?
 11. Formujemy przysz?o??
 12. Mobbing - Raport?
 13. Kalendarium Targów w 2020 r.
 14. Targi FASTENER POLAND? zwierciad?em bran?y?
 15. Filtry oparów ch?odziwa i mg?y olejowej?
 16. Zintegrowane rozwi?zanie do zautomatyzowanej produkcji systemów reklamowych POS?
 17. P?ytki o geometrii -RM dodane do programu CoroCut? QD?
 18. Niezawodna, op?acalna seryjna produkcja turbospr??arek
Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
智胜彩票 什邡市| 凉城县| 读书| 萝北县| 贡觉县| 枝江市| 辽宁省| 湘西| 香河县| 青岛市| 贺兰县| 汨罗市| 宁陕县| 股票| 定襄县| 通河县| 广东省| 横山县| 兴海县| 菏泽市| 万州区| 仪陇县| 增城市| 庄河市| 旬阳县| 盐城市| 大同县| 增城市| 翁牛特旗| 白沙| 阜新市| 沈丘县| 彭水| 霸州市| 湖州市| 阿合奇县| 平潭县| 黄冈市| 会理县| 江口县| 寿光市|