Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Wy?arzanie

  Wy?arzanie Proces wy?arzania polega na nagrzaniu materia?u do okre?lonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze a nast?pnie powolnym ch?odzeniu w atmosferze ochronnej lub na powietrzu. W zale?no?ci od parametrów procesu mo?na rozró?ni? wy?arzanie ujednorodniaj?ce, zupe?ne, norma...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Po?rednie wy?a?anie

  Wy?arzanie po?rednie przeciwdzia?a ewentualnym zniekszta?ceniom w specyficznej dla klienta obróbce, w zale?no?ci od materia?u, geometrii i obj?to?ci obróbki. Gwarantuje to trwa?? jako?? i stabilno?? wymiarow?.

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie

  Wy?arzanie Proces obróbki cieplnej prowadz?cy do uzyskania struktury zbli?onej do stanu równowagi termodynamicznej. Korzy?ci Korzy?ci zale?? od ??danych w?a?ciwo?ci i obejmuj?: U?atwienie obróbki skrawaniem Stabilno?? wymiarow? Polepszenie w?a?ciw...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie w atmosferach ochronnych

  Wy?arzanie w atmosferach ochronnych W obróbce podzerowej elementy uzyskuj? podwy?szon? wytrzyma?o?? i twardo?? oraz stabilizacj? wymiarow?. Zawarto?? austenitu szcz?tkowego w stali spada poni?ej 7%.  

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rekrystalizacja

  Rekrystalizacja Wy?arzanie rekrystalizuj?ce jest stosowane do metali przerobionych plastycznie na zimno w celu uzyskania zarodkowania i wzrostu nowych, nieodkszta?conych ziaren bez przemiany fazowej. Korzy?ci umo?liwia proces zdrowienia, usuwaj?c zniekszta?cenia sieci krystalicznej...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie poni?ej/powy?ej temperatury Ac1

  Wy?arzanie poni?ej/powy?ej temperatury Ac1 Wy?arzanie poni?ej temperatury Ac1 to wy?arzanie przeprowadzane w temperaturze nieco ni?szej od temperatury pocz?tku przemiany eutektoidalnej ( < 723 oC). Wy?arzanie poni?ej temperatury Ac1 nie prowadzi do tworzenia austenitu, za? wy?arzanie powy?ej...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie zmi?kczaj?ce

  Wy?arzanie zmi?kczaj?ce Wy?arzanie zmi?kczaj?ce to wysokotemperaturowy proces obróbki cieplnej wykonywany w okolicach punktu A1. Zgodnie z nazw? celem procesu jest jak najwi?ksze zmi?kczenie materia?u. Po wy?arzeniu zmi?kczaj?cym materia? b?dzie mia? struktur? mi?kk? i ?atw? do skrawania....

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie w pró?ni

  Wy?arzanie w pró?ni Wy?arzanie jest poj?ciem ogólnym, ma na celu nadanie obrabianym materia?om okre?lonych w?asno?ci fizycznych i mechanicznych. Generalnie obróbka ta powoduje polepszenie w?asno?ci wytrzyma?o?ciowych. W celu zapobie?enia niepo??danym zmianom na powie...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie wysokie, niskie, izotermiczne detali, elementów ze stali stopowych, wysokostopowych, stopów aluminium

  Wy?arzanie wysokie, niskie, izotermiczne detali, elementów ze stali stopowych, wysokostopowych, stopów aluminium WZL-1 oferuje nast?puj?ce us?ugi w zakresie obróbki cieplnej stali stopowych, wysokostopowych i stopów aluminium: wy?arzanie (wysokie, niskie, izot...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie, wy?arzanie, naw?glanie, sezonowanie detali, elementów ze stali: nierdzewnej, zwyk?ej, w?glowej

  Hartowanie, wy?arzanie, naw?glanie, sezonowanie detali, elementów, ze stali: nierdzewnej, zwyk?ej, w?glowej Wykonujemy obróbk? ciepln? w zakresie: hartowania wy?arzania naw?glania sezonowania 

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie odpr??aj?ce

  Wy?arzanie odpr??aj?ce Wy?arzanie odpr??aj?ce bez atmosfery w piecu oporowym wg??bnym Max masa wsadu: 400 kg Komora pieca: Ø 700 × 1500 mm

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
智胜彩票 万宁市| 浑源县| 梅河口市| 许昌市| 中山市| 河东区| 七台河市| 中牟县| 邵阳市| 上思县| 贵州省| 武功县| 丹巴县| 双牌县| 永清县| 五家渠市| 通河县| 贵州省| 平顺县| 无棣县| 瑞丽市| 霍邱县| 静宁县| 霞浦县| 金昌市| 滕州市| 潼关县| 湾仔区| 绥滨县| 东台市| 襄樊市| 波密县| 斗六市| 石嘴山市| 怀仁县| 柞水县| 阳朔县| 阿城市| 河池市| 寻甸| 龙川县|