Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Formy wtryskowe z drukarki 3D

  BIBUS MENOS oferuje projektowanie i produkcj? metod? wytwarzania przyrostowego narz?dzi produkcyjnych, w tym form wtryskowych. Przygotowane t? metod? formy wtryskowe oszcz?dzaj? ogromn? ilo?? czasu i pieni?dzy, zw?aszcza w przypadku planowania krótkich serii produkcyjnych. Dzi?ki odpowied...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drukarka 3D GENCE DOUBLE P255

  Dwug?owicowa profesjonalna drukarka 3D Z?o?one wydruki 3D Wysoka jako?? detali Powtarzalno?? druku 3D 3DGence DOUBLE P255 to dwug?owicowa drukarka 3D dedykowana do zastosowań profesjonalnych certyfikowana przez TÜV Rheinland. Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych wy...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drukarka 3D EOS FORMIGA P110

  Drukarka 3D EOS FORMIGA P110 Drukarka 3D EOS Formiga P110 oferuje technologi? spieku laserowego polimerów (drukarki 3D proszkowe) w profesjonalnym i najmniejszym a zarazem najdok?adniejszym wydaniu. Formiga jest wst?pem do wytwarzania przyrostowego, b?d?c kompromisem pomi?dzy wysok? produ...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szybkie prototypowanie

  ARRK Shapers’ Polska oferuje specjalistyczne rozwi?zania w tworzeniu prototypów: stereolitografia (SLA) selektywne spiekanie laserowe (SLS) odlewanie pró?niowe frezowanie (CNC) malowanie, prace wykończeniowe i nadawanie struktury kompleksowe...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Cz??ci maszyn 3D

  Projektujemy i drukujemy cz??ci i elementy maszyn, których wykonanie poprzez wtrysk na wtryskarkach by?by nieop?acalny. Dzi?ki zastosowaniu materia?ów o ró?nych w?asno?ciach fizyko-chemicznych jeste?my w stanie dobra? tworzywo do zastosowania produkowanej cz??ci. Ta technika...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Projekty architektoniczne 3D

  Projekty architektoniczne przed realizacj? powinny by? dobrze przemy?lane, aktualna technika projektowania i technologia rzeczywisto?ci wirtualnej daje spore mo?liwo?ci prezentowania pomys?ów na nowe rozwi?zania budowlane. Jednak wydruk 3D daje mo?liwo?ci namacalnego poznania projektu. Da...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Gad?ety reklamowe 3D

  Technologia druku 3D daje nieograniczone mo?liwo?ci zastosowania, jedn? z nich jest wydruk reklamowy. Drukujemy gad?ety reklamowe, promocyjne w niewielkich seriach co w przypadku uruchomienia produkcji tradycyjnej na wtryskarkach jest praktycznie barier? nie do przej?cia. Wytwarzamy breloki, tab...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wyposa?enie wn?trz 3D

  Projektanci wn?trz i elementów wyposa?enia wn?trz tworz? zazwyczaj unikalne, niepowtarzalne uk?ady, przedmioty, kszta?ty. Technologia druku 3D prze?ama?a bariery, które ich ogranicza?y. Teraz mo?na wykona? elementy wyposa?enia wn?trz, które b?d? unikalne nie tylko na papierz...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wydruk odtwórczy 3D

  Zajmujemy si? odtwarzaniem zniszczony, uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych, których nabycie jest albo nie mo?liwe albo zbyt kosztowne. Odtwarzamy elementy wyposa?enia samochodów, urz?dzeń gospodarstwa domowego i innych. Na podstawie starego zniszczonego elementu wyko...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Prototypowanie 3D dla przemys?u

  Dzi?ki naszej wieloletniej dzia?alno?ci w bran?y przemys?owej i wspó?pracy z wieloma du?ymi wytwórcami ró?norodnych elementów zdobyli?my do?wiadczenie i kontakty, które umo?liwi?y nam wspó?prac? w zakresie prototypowania. Uruchomienie produkcji detali z...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Projektowanie i druk 3D, drukowanie, prototypowanie 3D cz??ci, prototypów, elementów maszyn

  Oprócz projektowania wykonujemy druk 3D wszelkiego rodzaju elementów maszyn i urz?dzeń

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Druk 3D, drukowanie, prototypowanie 3D cz??ci, prototypów, elementów maszyn

  Zanim zrealizujesz swój pomys?, skorzystaj z mo?liwo?ci i wykonaj jego prototyp. Posiadamy urz?dzenie drukuj?ce w technologii FDM z opcj? druku z ró?nych materia?ów i z dok?adno?ci? do 0,1 mm. Dlaczego warto? Oszcz?dzasz czas i pieni?dze! Prototyp zrealizowany na drukarce 3D...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drukowanie, propotypowanie 3D, elementów, cze?ci maszyn i urz?dzeń

  Drukowanie, propotypowanie 3D, elementów, cze?ci maszyn i urz?dzeń Drukarka 3D (dla szybkiego prototypowania); System pomiarowy – skaner 3D

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Skanowanie 3D detali, elementów, cz??ci metalowych maszyn i urz?dzeń

  Skanowanie 3D detali, elementów, cz??ci metalowych maszyn i urz?dzeń Drukarka 3D (dla szybkiego prototypowania); System pomiarowy – skaner 3D

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drukowanie 3D

  Drukowanie 3D to potoczna nazwa u?ywana dla wszystkich technologii Rapid Prototyping. Szybkie prototypowanie jest to przyrostowe kszta?towanie wyrobu. Niezale?nie od wybranej technologii (FDM, SLS, MJP/PolyJet, itp.), tworzenie modelu sprowadza si? do nak?adania warstw materia?u, z które...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
智胜彩票 宝坻区| 金乡县| 吴旗县| 富宁县| 株洲市| 垣曲县| 衡东县| 西盟| 时尚| 勃利县| 红安县| 宁远县| 苍梧县| 武冈市| 沁阳市| 汕头市| 黄山市| 宿松县| 江山市| 萝北县| 阳泉市| 宜昌市| 齐齐哈尔市| 双辽市| 特克斯县| 织金县| 柘荣县| 特克斯县| 瑞金市| 冕宁县| 临夏市| 南靖县| 曲水县| 灯塔市| 增城市| 陆河县| 武鸣县| 开封县| 沂水县| 泰宁县| 温州市|