Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Formy wtryskowe z drukarki 3D

  BIBUS MENOS oferuje projektowanie i produkcj? metod? wytwarzania przyrostowego narz?dzi produkcyjnych, w tym form wtryskowych. Przygotowane t? metod? formy wtryskowe oszcz?dzaj? ogromn? ilo?? czasu i pieni?dzy, zw?aszcza w przypadku planowania krótkich serii produkcyjnych. Dzi?ki odpowied...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szybkie prototypowanie

  ARRK Shapers’ Polska oferuje specjalistyczne rozwi?zania w tworzeniu prototypów: stereolitografia (SLA) selektywne spiekanie laserowe (SLS) odlewanie pró?niowe frezowanie (CNC) malowanie, prace wykończeniowe i nadawanie struktury kompleksowe...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Gad?ety reklamowe 3D

  Technologia druku 3D daje nieograniczone mo?liwo?ci zastosowania, jedn? z nich jest wydruk reklamowy. Drukujemy gad?ety reklamowe, promocyjne w niewielkich seriach co w przypadku uruchomienia produkcji tradycyjnej na wtryskarkach jest praktycznie barier? nie do przej?cia. Wytwarzamy breloki, tab...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Prototypowanie 3D dla przemys?u

  Dzi?ki naszej wieloletniej dzia?alno?ci w bran?y przemys?owej i wspó?pracy z wieloma du?ymi wytwórcami ró?norodnych elementów zdobyli?my do?wiadczenie i kontakty, które umo?liwi?y nam wspó?prac? w zakresie prototypowania. Uruchomienie produkcji detali z...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Projekty architektoniczne 3D

  Projekty architektoniczne przed realizacj? powinny by? dobrze przemy?lane, aktualna technika projektowania i technologia rzeczywisto?ci wirtualnej daje spore mo?liwo?ci prezentowania pomys?ów na nowe rozwi?zania budowlane. Jednak wydruk 3D daje mo?liwo?ci namacalnego poznania projektu. Da...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wyposa?enie wn?trz 3D

  Projektanci wn?trz i elementów wyposa?enia wn?trz tworz? zazwyczaj unikalne, niepowtarzalne uk?ady, przedmioty, kszta?ty. Technologia druku 3D prze?ama?a bariery, które ich ogranicza?y. Teraz mo?na wykona? elementy wyposa?enia wn?trz, które b?d? unikalne nie tylko na papierz...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wydruk odtwórczy 3D

  Zajmujemy si? odtwarzaniem zniszczony, uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych, których nabycie jest albo nie mo?liwe albo zbyt kosztowne. Odtwarzamy elementy wyposa?enia samochodów, urz?dzeń gospodarstwa domowego i innych. Na podstawie starego zniszczonego elementu wyko...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Cz??ci maszyn 3D

  Projektujemy i drukujemy cz??ci i elementy maszyn, których wykonanie poprzez wtrysk na wtryskarkach by?by nieop?acalny. Dzi?ki zastosowaniu materia?ów o ró?nych w?asno?ciach fizyko-chemicznych jeste?my w stanie dobra? tworzywo do zastosowania produkowanej cz??ci. Ta technika...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Projektowanie i druk 3D, drukowanie, prototypowanie 3D cz??ci, prototypów, elementów maszyn

  Oprócz projektowania wykonujemy druk 3D wszelkiego rodzaju elementów maszyn i urz?dzeń

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Druk 3D, drukowanie, prototypowanie 3D cz??ci, prototypów, elementów maszyn

  Zanim zrealizujesz swój pomys?, skorzystaj z mo?liwo?ci i wykonaj jego prototyp. Posiadamy urz?dzenie drukuj?ce w technologii FDM z opcj? druku z ró?nych materia?ów i z dok?adno?ci? do 0,1 mm. Dlaczego warto? Oszcz?dzasz czas i pieni?dze! Prototyp zrealizowany na drukarce 3D...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drukowanie, propotypowanie 3D, elementów, cze?ci maszyn i urz?dzeń

  Drukowanie, propotypowanie 3D, elementów, cze?ci maszyn i urz?dzeń Drukarka 3D (dla szybkiego prototypowania); System pomiarowy – skaner 3D

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Skanowanie 3D detali, elementów, cz??ci metalowych maszyn i urz?dzeń

  Skanowanie 3D detali, elementów, cz??ci metalowych maszyn i urz?dzeń Drukarka 3D (dla szybkiego prototypowania); System pomiarowy – skaner 3D

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Drukowanie 3D

  Drukowanie 3D to potoczna nazwa u?ywana dla wszystkich technologii Rapid Prototyping. Szybkie prototypowanie jest to przyrostowe kszta?towanie wyrobu. Niezale?nie od wybranej technologii (FDM, SLS, MJP/PolyJet, itp.), tworzenie modelu sprowadza si? do nak?adania warstw materia?u, z które...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
智胜彩票 柞水县| 曲阳县| 彝良县| 甘德县| 右玉县| 鄂托克旗| 龙游县| 武平县| 长丰县| 南汇区| 磐石市| 洪洞县| 聂拉木县| 绥阳县| 昌乐县| 星子县| 行唐县| 象州县| 二连浩特市| 香港| 简阳市| 宁化县| 岑巩县| 措美县| 南郑县| 鹤岗市| 商丘市| 鹤庆县| 宜州市| 会宁县| 辛集市| 永济市| 依兰县| 香港| 克什克腾旗| 林西县| 贵德县| 浦北县| 绥化市| 阳新县| 明星|