Przetarg

Utworzenie laboratorium – magazynu wysokiego sk?adowania w ramach projektu: "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, O? Priorytetowa III. Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie 3.5 Kompleksowe programy szkó? wy?szych.

20-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Politechnika Bia?ostocka
ul. Wiejska ,15-351 Bia?ystok
tel. (085) 7469750
fax. (085) 7469752
e-mail: zampubl@pb.edu.pl
http:// www.pb.edu.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 636849-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

Politechnika Bia?ostocka: Utworzenie laboratorium – magazynu wysokiego sk?adowania w ramach projektu: "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, O? Priorytetowa III. Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie 3.5 Kompleksowe programy szkó? wy?szych.
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18)
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Bia?ostocka, krajowy numer identyfikacyjny 16720000000000, ul. ul. Wiejska  , 15-351  Bia?ystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 7469750, e-mail zampubl@pb.edu.pl, faks (085) 7469752.
Adres strony internetowej (URL): www.pb.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
https://bip.pb.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.pb.edu.pl/

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za po?rednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobi?cie
Adres:
Politechnika Bia?ostocka, Dzia? Zamówień Publicznych, ul. Zwierzyniecka 6 pok.4, 15-333 Bia?ystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Utworzenie laboratorium – magazynu wysokiego sk?adowania w ramach projektu: "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, O? Priorytetowa III. Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie 3.5 Kompleksowe programy szkó? wy?szych.
Numer referencyjny: ZK-DZP.262.152.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie laboratorium – magazynu wysokiego sk?adowania w ramach projektu:"PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, O? Priorytetowa III. Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie 3.5 Kompleksowe programy szkó? wy?szych. w ilo?ci i wymaganiach okre?lonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym za?. nr 2 do SIWZ. Utworzenie laboratorium - Magazyn wysokiego sk?adowania - 1 kpl.

II.5) G?ówny kod CPV: 42965100-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach: 200
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków:
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwy?ej (uzyska najwy?sz? ilo?? punktów wg przyj?tych kryteriów wyboru oferty okre?lonych w pkt. 14 SIWZ zostanie wezwany przez Zamawiaj?cego na podst. art.26 ust.2 ustawy Pzp do z?o?enia (w terminie nie krótszym ni? 5 dni) do z?o?enia dok?adnego Opisu technicznego oferowanego sprz?tu w odniesieniu do wszystkich parametrów podanych przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji technicznej – Za?. Nr 2 do SIWZ (opis nie mo?e zawiera? sformu?owań nieprecyzyjnych takich jak ?lub”, ?np.”, ?nie mniejsze ni?” itp.); z opisu powinno jasno wynika?, jaki rodzaj sprz?tu i jego elementy oferuje wykonawca.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Postanowienia dotycz?ce wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub wi?cej Wykonawców W przypadku sk?adania jednej oferty przez dwa lub wi?cej podmiotów (Wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spó?ki cywilne) oferta spe?nia? musi nast?puj?ce wymagania:1)W przypadku z?o?enia oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, Wykonawcy ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pe?nomocnictwo winno by? sporz?dzone tak jak zapisano w pkt 11 ppkt 10 lit. c) SIWZ.2)Oferta musi by? podpisana w taki sposób, by prawnie zobowi?zywa?a wszystkich Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie.3)W odniesieniu do o?wiadczeń i dokumentów, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu (je?li zosta?y okre?lone w SIWZ), Wykonawcy wyst?puj?cy wspólnie musz? spe?nia? ??cznie.4)W odniesieniu do o?wiadczeń i dokumentów, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, ka?dy z Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie, oddzielnie musi udokumentowa?, ?e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy (je?li zosta?y okre?lone w SIWZ). 5)Ka?dy Wykonawca wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, zobowi?zany jest z?o?y? do oferty oddzielnie o?wiadczenie, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1 lit. a) i b).6)Wszelka korespondencja dokonywana b?dzie wy??cznie z podmiotem wyst?puj?cym jako reprezentant pozosta?ych.7.3. Pozosta?e dokumenty i o?wiadczenia nie wymienione w pkt 71)Wype?niony Formularz ofertowy (na/wg za??czonego wzoru druku – za?. nr 1 do SIWZ); 2)O?wiadczenie o zaoferowaniu urz?dzenia fabrycznie nowego, o zaoferowanych parametrach technicznych, niewadliwego, w najlepszym gatunku pod wzgl?dem technicznym, jako?ciowym i u?ytkowym (na druku Formularza oferty – Za?. nr 1 do SIWZ).3)O?wiadczenie o potwierdzeniu warunków serwisowych jak w pkt. 3 SIWZ oraz wzorze umowy (na druku Formularza oferty – Za?. nr 1 do SIWZ).4)Pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy oferta zosta?a podpisana przez pe?nomocnika lub gdy oferta zosta?a z?o?ona przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy; O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu (wed?ug za??czonego wzoru – za??cznik nr 4 do SIWZ).O?wiadczenie lub o?wiadczenie wraz z dowodami, o których mowa powy?ej, Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmiany umowy1.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do tre?ci Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotycz?cych:1)wynagrodzenia,2)terminu wykonania zamówienia, 3)jako?ci lub parametrów zaoferowanego sprz?tu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mog? by? dokonane w nast?puj?cych przypadkach:1)konieczno?? zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:a)dzia?ania si?y wy?szej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczno?ci, których nie mo?na by?o przewidzie? ani im zapobiec;b)zaistnienia okoliczno?ci nie le??cych po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie by?o mo?liwe lub Wykonawca mia? w istotny sposób utrudnione mo?liwo?ci w spe?nianiu ?wiadczenia (Wykonawca mo?e zwróci? si? do Zamawiaj?cego z uzasadnionym wnioskiem o przed?u?enie terminu wykonania zamówienia);c)z przyczyn zale?nych od Zamawiaj?cego; d)je?eli zmiany s? niezb?dne dla prawid?owej realizacji przedmiotu zamówienia.2)gdy zmiany s? korzystne dla Zamawiaj?cego, 3)zmian przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) maj?cych wp?yw na warunki realizacji umowy.3.Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezb?dne jest wyra?enie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa?no?ci. 4Zmiany mog? by? inicjowane przez Zamawiaj?cego lub Wykonawc?, z tym zastrze?eniem, ?e ?aden z powy?szych zapisów nie obliguje Zamawiaj?cego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza tak? mo?liwo??. Strona wnioskuj?ca o zmian? Umowy, przedk?ada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczno?ci wprowadzenia zmian do Umowy. 5.Zmiana musi by? uzasadniona prawid?ow? realizacj? przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):

Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> J?zyk polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
智胜彩票 南京市| 合川市| 乐亭县| 视频| 廉江市| 白山市| 永胜县| 崇明县| 平舆县| 嘉峪关市| 姜堰市| 冷水江市| 泾阳县| 白沙| SHOW| 子长县| 舞阳县| 高要市| 肥东县| 海安县| 庆安县| 连山| 苍溪县| 全南县| 彭泽县| 长治市| 从江县| 依兰县| 台东市| 那坡县| 崇礼县| 从江县| 平泉县| 天长市| 比如县| 贵定县| 达孜县| 米泉市| 伊春市| 乌鲁木齐市| 山阴县|