Przetarg

?Dostawa odzie?y ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - cz??? XVIII - kombinezony u?ywane na Trasie Górniczej Kopalni Soli "Wieliczka"”

19-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spó?ka Akcyjna
Park Kingi 1,32-020 Wieliczka
tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03,
fax. 122?787?110
e-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl,
http:// www.kopalniawieliczka.eu

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 637479-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spó?ka Akcyjna: ?Dostawa odzie?y ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - cz??? XVIII - kombinezony u?ywane na Trasie Górniczej Kopalni Soli "Wieliczka"”
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spó?ka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1 , 32-020  Wieliczka, woj. ma?opolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, , faks 122?787?110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Spó?ka Akcyjna – Górnictwo
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Tak
adres
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie lub za po?rednictwem pos?ańca na adres: Kopalnia Soli ?Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: ?Dostawa odzie?y ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - cz??? XVIII - kombinezony u?ywane na Trasie Górniczej Kopalni Soli "Wieliczka"”
Numer referencyjny: KSW/2019/EZM/135
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia.1.1. Wykonawca zobowi?zuje si? sprzeda? i dostarczy? Zamawiaj?cemu za wynagrodzeniem (dostawa), kombinezony u?ywane na Trasie Górniczej Kopalni Soli ?Wieliczka”, zwane dalej ?przedmiotem zamówienia”, w maksymalnej ilo?ci 450 sztuk.1.2. Szczegó?owe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ.1.3. Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, okre?lonego w za??czniku nr 1 do SIWZ, w ilo?ci 350 sztuk. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozosta?ej cz??ci przedmiotu zamówienia w ilo?ci 100 sztuk zale?e? b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego (prawo opcji).2. Warunki dostawy.2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiaj?cego zobowi?zuje si? sprzedawa? i dostarcza? przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 9 partiach. 2.2. Ilo?? i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie b?d? sprzedane i dostarczone w jednej partii, zale?y od potrzeb Zamawiaj?cego i b?dzie okre?lana w zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1. 2.3. Zamawiaj?cy b?dzie sk?ada? zlecenia Wykonawcy faxem lub poczt? elektroniczn?.2.4. Wykonawca zobowi?zuje si? sprzedawa? i dostarcza? elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od daty przekazania zlecenia.2.5. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiaj?cego telefonicznie lub poczt? elektroniczn?, nie pó?niej ni? na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.2.6. Miejsce dostawy – magazyn Kopalni Soli ?Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.2.7. Godziny dostawy ustala si? w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7:00 – 13:00.2.8. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszti we w?asnym zakresie.2.9. Z dostaw? Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy?: - dowód wydania wyrobu na zewn?trz (WZ) lub faktur? VAT.2.10. Ka?dy kombinezon winien by? zapakowany oddzielnie w przezroczyste foliowe opakowanie w opakowaniu zbiorczym maksymalnie po 100 sztuk oraz zawiera? nazw? produktu oraz ilo?? sztuk w poszczególnym rozmiarze.Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zosta?y w za??czniku nr 1 do SIWZ pn. ?Szczegó?owe warunki wykonania przedmiotu zamówienia” oraz we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 8 do SIWZ.

II.5) G?ówny kod CPV: 18114000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:  12   lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:
Okres w miesi?cachOkres w dniachData rozpocz?ciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowi?zany do sprzeda?y i dostarczania Zamawiaj?cemu przedmiotu zamówienia, na zasadach okre?lonych w umowie przez okres 12 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy.2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzib?, okre?lonym w za??czniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spe?niaj? inne wymogi okre?lone w tym za??czniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: udokumentowanie wykonania, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy kombinezonów w ilo?ci minimum 200 sztuk
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, b?dzie zobowi?zany do z?o?enia, wy??cznie na wezwanie Zamawiaj?cego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym ni? 5 dni, zgodnie z tre?ci? art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wskazanego powy?ej dokumentu, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, w szczególno?ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne. Wykonawca jest zobowi?zany do wskazania na dost?pno?? o?wiadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogólnodost?pnych i bezp?atnych baz danych lub do wskazania, i? dokumenty lub o?wiadczenia znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
1. W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wybrany Wykonawca zostanie zobowi?zany do przedstawienia:1) dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania,2) wykazu wykonanych, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy kombinezonów w ilo?ci minimum 200 sztuk wraz z podaniem jej warto?ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa zosta?a wykonana, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy ta dostawa zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa by?a wykonywana, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych jest wykonywana, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni?3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Wykonawca nie ma obowi?zku przedk?adania dowodów, o których mowa wy?ej, w przypadku, gdy Zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zosta?y wcze?niej wykonane. Wykonawca jest w takim przypadku zobowi?zany do wskazania, i? dokumenty znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego.Wzór wykazu stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ.2. W przypadku oferty sk?adanej w formie pisemnej dokumenty, o których mowa powy?ej powinny zosta? z?o?one:1) w przypadku o?wiadczeń – w formie orygina?ów, podpisanych przez osob? (osoby) uprawnion? (uprawnione) do sk?adania o?wiadczeń w imieniu Wykonawcy.2) w przypadku innych dokumentów – w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?, podmiot, na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawc? wspólnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawc?, w zakresie dokumentów, które ka?dego z nich dotycz?. 3. W przypadku oferty sk?adanej elektronicznie dokumenty, o których mowa powy?ej powinny zosta? z?o?one w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob? uprawnion?. Dokumenty w formie elektronicznej nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy znajduj?cej si? pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl4. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym winny by? z?o?one wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.5. Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wskazanych powy?ej o?wiadczeń lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, w szczególno?ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotów realizuj?cych zadania publiczne.Wykonawca jest zobowi?zany do wskazania na dost?pno?? o?wiadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogólnodost?pnych i bezp?atnych baz danych lub do wskazania, i? dokumenty lub o?wiadczenia znajduj? si? w posiadaniu Zamawiaj?cego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odr?bnego wezwania - o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, zgodnie z wzorem podanym w za??czniku nr 5 do SIWZ. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty sk?adanej w formie pisemnej o?wiadczenie, o którym mowa powy?ej powinno zosta? z?o?one w formie orygina?u, podpisanego przez osob? (osoby) uprawnion? (uprawnione) do sk?adania o?wiadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku oferty sk?adanej elektronicznie o?wiadczenie, o którym mowa powy?ej powinno zosta? z?o?one w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob? uprawnion?. Dokumenty w formie elektronicznej nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy znajduj?cej si? pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:

Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena70,00
Jako??30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje si? mo?liwo?? dokonania zmiany umowy w nast?puj?cych przypadkach:1) niedokonania przez Zamawiaj?cego zakupu przedmiotu umowy w minimalnej ilo?ci, o której mowa w § 2 ust. 3, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, dopuszcza si? mo?liwo?? wyd?u?enia okresu jego dostarczania, o którym mowa w § 4 ust. 1, o okres konieczny do zakupu przedmiotu umowy w minimalnej ilo?ci okre?lonej w §2 ust. 3, mo?liwo?? zmiany nale?nego Wykonawcy wynagrodzenia lub zmniejszenia minimalnej ilo?ci asortymentu, do zakupu którego zobowi?zuje si? Zamawiaj?cy,2) niedokonania przez Zamawiaj?cego zakupu przedmiotu umowy w maksymalnej ilo?ci, o której mowa w § 2 ust. 1, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 – dopuszcza si? mo?liwo?? przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na dalszy czas oznaczony nie d?u?szy ni? 6 miesi?cy,3) przestojów i opó?nień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikaj?cych z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego, dopuszcza si? przed?u?enie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4,4) braku mo?liwo?ci wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek dzia?ania si?y wy?szej – dopuszcza si? wyd?u?enie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi wyst?powania si?y wy?szej.2. Zmiany umowy mog? nast?pi? tak?e w przypadkach okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Zaistnienie przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie nie powoduje powstania u ?adnej ze Stron, roszczenia o zmian? umowy.4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2, ka?dej ze Stron umowy przys?uguje prawo do wyst?pienia do drugiej Strony o zmian? umowy. Wyst?pienie to powinno zawiera?:1) szczegó?owy opis przyczyn uzasadniaj?cych zmian? umowy,2) projekt aneksu,5. Wyst?pienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstaw? do podj?cia negocjacji w sprawie zmiany umowy.6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.7. Zmian umowy dokonuje si? w formie aneksów, którym nadaje si? kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. KRYTERIA, KTóRYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWA? PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIóW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT1. Zamawiaj?cy wybierze najkorzystniejsz? ofert? spo?ród ofert, które nie zosta?y odrzucone, na podstawie nast?puj?cych kryteriów:1) Cena, któr? zap?aci Zamawiaj?cy za wykonanie przedmiotu zamówienia w pe?nym zakresie i na zasadach okre?lonych w niniejszej specyfikacji (C) - znaczenie 70%(70 punktów jednostkowych),2) Jako?? wykonania oferowanych kombinezonów (J) – znaczenie 30% (30 punktów jednostkowych).2. Liczba punktów, któr? otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty w oparciu o kryterium ceny, któr? zap?aci Zamawiaj?cy, za realizacj? zamówienia w pe?nym zakresie obj?tym specyfikacj?, b?dzie obliczana wed?ug nast?puj?cego wzoru: gdzie:C – ilo?? punktów przyznana ofercie badanej,Co – cena, któr? zap?aci Zamawiaj?cy, za realizacj? niniejszego zamówienia w pe?nym zakresie obj?tym specyfikacj? w ofercie badanej,Cn – najni?sza cena, któr? zap?aci Zamawiaj?cy, za realizacj? zamówienia w pe?nym zakresie obj?tym specyfikacj?, spo?ród wszystkich z?o?onych ofert, które nie zosta?y odrzucone.Przyznane punkty zostan? zaokr?glone do dwóch miejsc po przecinku.3. Liczba punktów, któr? otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny kombinezonów w oparciu o kryterium jako?ci, b?dzie obliczana wed?ug nast?puj?cego wzoru: gdzie:J – ilo?? punktów przyznana ofercie badanej, Jo – ?rednia arytmetyczna ??cznej ilo?ci punktów przyznanych kombinezonom przez wszystkich cz?onków komisji przetargowej, dokonuj?cych indywidualnej oceny, dla oferty badanej,Jn – najwy?sza ?rednia arytmetyczna ??cznej ilo?ci punktów przyznanych kombinezonom przez wszystkich cz?onków komisji przetargowej, dokonuj?cych indywidualnej oceny, spo?ród wszystkich z?o?onych ofert, które nie zosta?y odrzucone.Przyznane punkty zostan? zaokr?glone do dwóch miejsc po przecinku.Celem dokonania oceny oferty pod wzgl?dem jako?ci wykonania kombinezonów oferowanych przez Wykonawc?, Wykonawca jest zobowi?zany do??czy? do oferty:- 1 sztuk? oferowanego kombinezonu,- kart? produktu albo innego dokumentu zawieraj?cego informacje identyfikuj?ce zaoferowany artyku?, a w szczególno?ci okre?laj?ce jego parametry techniczne. Próbki powinny zosta? z?o?one przed up?ywem terminu sk?adania ofert, w oddzielnym ni? oferta opakowaniu, oznakowanym danymi Wykonawcy oraz napisem: ?Próbki do oferty na:?Dostawa odzie?y ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - cz??? XVIII - kombinezony u?ywane na Trasie Górniczej Kopalni Soli "Wieliczka"” (nr procedury: KSW/2019/EZM/135)Próbki mog? zosta? z?o?one za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobi?cie lub za po?rednictwem pos?ańca. W przypadku otrzymania próbek, o których mowa powy?ej, po terminie sk?adania ofert, Zamawiaj?cy niezw?ocznie zawiadomi Wykonawc? o ich z?o?eniu po terminie i zwróci je Wykonawcy po up?ywie terminu do wniesienia odwo?ania.UWAGA:Brak próbki skutkowa? b?dzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy jako oferty, której tre?? nie odpowiada tre?ci SIWZ. ??dane próbki stanowi? bowiem tre?? merytoryczn? oferty, a ich brak uniemo?liwia Zamawiaj?cemu dokonanie oceny oferty w ramach kryterium jako?ci. Próbki w zakresie potwierdzania spe?niania wymagań okre?lonych w kryterium oceny ofert nie podlegaj? uzupe?nieniu.Zwrot produktów do??czonych do ofert Wykonawców, których oferty nie zostan? wybrane, nast?pi po zakończeniu post?powania o udzielenie zamówienia tj. po podpisaniu umowy z Wykonawc?, którego oferta zostanie wybrana. Produkty do??czone do oferty Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, b?d? przechowywane przez Zamawiaj?cego przez ca?y czas trwania umowy i b?d? stanowi? wzór jako?ciowy, wed?ug którego b?dzie dokonywana ocena nale?ytego wykonywania umowy przez Wykonawc?.Komisja przetargowa zweryfikuje parametry techniczne dostarczonych kombinezonów z informacjami podanymi w dokumencie do??czonym do danego produktu. W przypadku je?eli parametry techniczne nie b?d? spe?nia? wymagań podanych w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w za??czniku nr 1 do SIWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy.Przeprowadzaj?c ocen? kombinezonów pod wzgl?dem jako?ci ich wykonania, cz?onkowie komisji przetargowej b?d? dokonywa? indywidualnej oceny za??czonych do oferty kombinezonów. W ramach kryterium jako?ci oferowanych przez Wykonawc? kombinezonów, ka?dy cz?onek komisji przetargowej b?dzie ocenia? ni?ej wymienione podkryteria:a) Jako?? materia?ów u?ytych do wykonania przedmiotu zamówienia, czy materia? jest trwa?y, jako?? wykończenia (czy szwy s? dok?adne, g?ste, zakończone w sposób uniemo?liwiaj?cy prucie, brak odstaj?cych nitek – punktowane od 0 do 10 pkt,b) Estetyka wykonania przedmiotu zamówienia (jednolito?? koloru, symetryczno?? produktu) – punktowane od 0 do 4 pkt.Nast?pnie zostanie ustalona ?rednia arytmetyczna ocen dokonanych przez cz?onków komisji. ?rednia arytmetyczna ocen dokonanych przez cz?onków komisji b?dzie stanowi? iloraz sumy ocen przyznanych przez poszczególnych cz?onków komisji oraz liczby cz?onków komisji dokonuj?cych oceny. Wszystkie oferty ocenia? b?dzie ta sama liczba cz?onków komisji przetargowej.4. Ca?kowita liczba punktów, któr? otrzyma oferta Wykonawcy stanowi? b?dzie sum?:? liczby punktów, któr? otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty w oparciu o kryterium ceny, któr? zap?aci Zamawiaj?cy, za realizacj? zamówienia w pe?nym zakresie obj?tym specyfikacj?,? liczby punktów, któr? otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny ofertyw oparciu o kryterium jako?ci kombinezonów, oferowanych przez Wykonawc?,5. Ocena oferty (O) stanowi sum? ww. kryteriów: O = C + J6. Za ofert? najkorzystniejsz? uznana zostanie oferta, która uzyska najwy?sz? liczb? punktów wyliczon? jako sum? punktów uzyskanych w ww. kryteriach.7. Oceniane b?d? tylko te oferty, które spe?niaj? warunki zawarte w SIWZ.
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
智胜彩票 比如县| 镇巴县| 郁南县| 枣强县| 潼关县| 双柏县| 太康县| 定日县| 双柏县| 志丹县| 齐齐哈尔市| 台中县| 南漳县| 共和县| 东丰县| 大余县| 仙桃市| 绥宁县| 嘉鱼县| 阿拉善右旗| 高淳县| 东乌珠穆沁旗| 玉田县| 潼关县| 霍山县| 扎赉特旗| 湾仔区| 荔浦县| 东宁县| 阳朔县| 天峻县| 景德镇市| 融水| 垣曲县| 清丰县| 定日县| 同心县| 富民县| 新龙县| 大新县| 诸暨市|