Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemys?owych INDUSTRYmeeting

26-27 luty 2020 Sosnowiec Targi

INDUSTRYmeeting

Zapraszamy na Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemys?owych INDUSTRYmeeting, które odb?d? si?? 26 - 27 lutego 2020 r. w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Celem targów jest wymiana do?wiadczeń, a tak?e prezentacja innowacyjnych rozwi?zań oraz narz?dzi wspieraj?cych zarówno procesy utrzymania ruchu, jak i technologie przemys?owe. Dzi?ki obszernej tematyce targów uczestnicy b?d? mieli mo?liwo?? pog??bienia fachowej wiedzy, co umo?liwi? specjalnie przygotowane strefy konsultacyjno – seminaryjne. Dyskusjom b?dzie sprzyja? szeroki zakres tematyczny, który obejmuje m.in.: mechanik? i narz?dzia, elektronik? i elektryk?, serwis i obs?ug? produkcji, BHP, przemys? 4.0, IT w przemy?le, logistyk? produkcji, automatyk? i robotyk?, edukacj? i szkolenia oraz instytucje i media bran?owe.

W programie targów znajd? si? m.in.:

  • Seminarium pt. ?Bezpieczeństwo w przemy?le 4.0 – nowe trendy i wyzwania” – organizator: Katedra In?ynierii Produkcji, Wydzia? In?ynierii Materia?owej i Metalurgii Politechniki ?l?skiej;
  • Konferencja bran?owa pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Monta?u;
  • Warsztaty EMT-Systems z podstaw programowania i obs?ugi sterowników SIMATIC S7-1200 – organizator: firma EMT-SYSTEMS Sp. z o.o;
  • Pokaz eksperymentalny – wyj?tkowe szkolenie nt. bezpiecznego obchodzenia si? z materia?ami niebezpiecznymi pt. ?Unikanie zagro?eń zwi?zanych z u?ywaniem cieczy palnych i substancji niebiezpiecznych” – organizator: firma DENIOS Sp. z o.o.

Profil zwiedzaj?cych targów INDUSTRYmeeting to m.in.: kadra zarz?dzaj?c? i in?ynierska licznych zak?adów przemys?owych, dyrektorzy techniczni i wykonawczy, specjali?ci, technicy i technolodzy, osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie strategiczne w firmie, specjali?ci ds. planowania produkcji, a tak?e pracownicy naukowi.

Wydarzenie jest wspierane przez wielu Patronów, którzy dbaj? o jego aspekt merytoryczny. Wsparcia targom udzieli?y dotychczas takie instytucje jak Urz?d Dozoru Technicznego, Sie? Badawcza ?ukasiewicz – Instytut Metali Nie?elaznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Monta?u, a tak?e Wy?sza Szko?a Zarz?dzania Ochron? Pracy w Katowicach oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wi?cej informacji o targach na stronie:?www.industrymeeting.pl

  • Wydrukuj stron?

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi PCI Days - zdj?cie
04-06-2020 - 05-06-2020 (4-5 czerwca 2020) Targi PCI Days

 
智胜彩票 泾川县| 南安市| 通江县| 南木林县| 永清县| 休宁县| 多伦县| 花莲市| 赫章县| 金山区| 延长县| 和田市| 金坛市| 宁陵县| 栾城县| 平度市| 重庆市| 阿巴嘎旗| 沈丘县| 沂南县| 漯河市| 五华县| 郁南县| 周至县| 阳江市| 乐平市| 新密市| 滦平县| 莎车县| 兰州市| 华亭县| 临泉县| 玛曲县| 通河县| 乳源| 霞浦县| 铜川市| 门头沟区| 双辽市| 平江县| 德昌县|